Ochrana osobných údajov

Security systems s.r.o.
Ulica Kalinčiakova 3370/12 917 01 Trnava

Na účely ochrany osobných údajov (ďalej len ako „OOU“) sa za dotknutú osobu považuje každá fyzická osoba, ktorej osobné údaje Prevádzkovateľ spracúva za nižšie uvedenými účelmi. OOU sa riadi Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 (ďalej iba ako „nariadenie“) a zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej iba ako „zákon“).

SPOLOČNÉ USTANOVENIA PRE VŠETKY NIŽŠIE UVEDENÉ ÚČELY:

Prevádzkovateľ neprenáša osobné údaje do medzinárodnej organizácie ani do tretej krajiny (mimo EÚ) okrem tých prípadov, kde je to výslovne uvedené.

Prevádzkovateľ nepoužíva žiadne osobné údaje na profilovanie ani na automatizované individuálne rozhodovanie.

Ak má na niektoré účely Prevádzkovateľ určeného Sprostredkovateľa, Prevádzkovateľ sa uistil, že Sprostredkovateľ poskytuje zvereným osobným údajom požadovanú zákonnú ochranu a zároveň má s ním uzavretú sprostredkovateľskú zmluvu, v ktorej je garantovaná primeraná úroveň ochrany osobných údajov dotknutej osoby. Ak nie je uvedené v texte inak, Prevádzkovateľ spracúva iba kategóriu bežných osobných údajov.

PREVÁDZKOVATEĽ SPRACÚVA OSOBNÉ ÚDAJE DOTKNUTÝCH OSÔB ZA TÝMITO ÚČELMI:

  • Účtovníctvo: právnym základom je plnenie zákonnej povinnosti Prevádzkovateľa vyplývajúcej mu najmä zo zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve a ostatných predpisov. Prevádzkovateľ za týmto účelom nie je povinný požadovať súhlas so spracovaním osobných údajov. Osobné údaje budú uchovávané v dobách určených najmä zákonom č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve a zákonom č. 395/2002 Z.z. o archívoch a registratúrach. Prevádzkovateľ spracúva kategóriu bežných osobných údajov. Príjemcovia osobných údajov: sprostredkovateľ, orgány verejnej moci.
  • Cookies: právnym základom je súhlas dotknutej osoby v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. a) nariadenia poskytnutý na webovej stránke elektronického obchodu. Cookies je možné nastaviť v internetovom prehliadači tak, aby si ich dotknutá osoba zablokovala, prípadne vymazala všetky súbory naraz alebo iba vybrané súbory. Cookies sú bežne uchovávané po dobu 2 rokov. Prevádzkovateľ spracúva iba cookies súbory. Príjemcovia: nie sú. Viac informácii o cookies na našich webových stránkach nájdete tu: Pravidlá používania cookies
  • Newslettre (email marketing): právnym základom je súhlas dotknutej osoby v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. a) nariadenia. Za súhlas sa považuje poskytnutie mailovej adresy dotknutej osoby na webovej stránke eshopu v kolónke „NOVINKY“. Tento súhlas môže byť kedykoľvek odvolaný kliknutím na možnosť „Odhlásenie z odberu“, ktorá je uvedená v každom zaslanom newslettri. Osobné údaje poskytnuté za týmto účelom sa uchovávajú počas trvania súhlasu. Po kliknutí na „Odhlásenie z odberu“ bude Vaša emailová adresa vymazaná z databázy newslettrov. Príjemcovia: nie sú.
  • Google Analytics: Prevádzkovateľ zbiera od návštevníkov a zákazníkov webshopu údaje prostredníctvom internetovej analýzy od spoločnosti Google Inc. – Google Analytics. Táto služba využíva informácie na účely vyhodnocovania používania stránky a vytvárania správ o aktivite návštevníka stránky. Právnym základom Prevádzkovateľa je oprávnený záujem v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. f) nariadenia, nakoľko získavané údaje nepredstavujú pre dotknutú osobu vysoké riziko a naopak môžu významne prispieť Prevádzkovateľovi pri plnení jeho podnikateľskej činnosti a optimalizácii jeho služieb. Preposlaná IP adresa z prehliadača dotknutej osoby nie je kombinovaná v rámci Google Analytics s inými údajmi Google. Dotknutá osoba má možnosť upraviť si nastavenia v prehliadači tak, aby zabránila ukladaniu cookies. Ďalšie informácie o spracúvaní osobných údajov zo strany Google v súvislosti so službou Analytics nájdete tu: http://www.google.com/analytics. Osobné údaje poskytnuté za týmto účelom sa uchovávajú 26 mesiacov. Prevádzkovateľ spracúva kategóriu bežných osobných údajov. Príjemcovia: Google Inc. Údaje sú v rámci Googlu prenášané do jeho serverov umiestnených v USA avšak nebudú použité na profilovanie ani na automatizované individuálne rozhodovanie. Údaje z Google Analytics môžu byť použité na vytváranie anonymných štatistických údajov o návštevách webovej stránky, ktoré ale nie sú spájané s konkrétnymi dotknutými osobami.
  • Kontaktný formulár: právny základ tvorí oprávnený záujem Prevádzkovateľa v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. f) nariadenia. Oprávnený záujem spočíva v záujme Prevádzkovateľa korektne komunikovať so zákazníkom a vyriešiť jeho podnet. Prevádzkovateľ spracúva iba bežné osobné údaje, ktoré budú uchovávané po dobu existencie eshopu. Okrem Prevádzkovateľa nie je iný príjemca týchto osobných údajov. Kontaktný formulár je poskytovaný vývojárom WordPress Foundation. Viac informácii o tom, ako WordPress chráni osobné údaje nájdete tu: https://sk.wordpress.org/about/privacy/

Sociálnym sieťam môžete zabrániť prepájať aktivitu na našich webových stránkach s Vaším užívateľským účtom tak, že sa odhlásiť zo svojho účtu ešte pred vstupom na naše stránky.

Pri účeloch, ktorých právnym základom je oprávnený záujem Prevádzkovateľa alebo plnenie jeho zákonnej povinnosti, nenesie Prevádzkovateľ zodpovednosť za škodu vzniknutú neposkytnutím potrebných osobných údajov a teda následným odstúpením od zmluvy alebo iným ukončením zmluvy.

PRÁVA DOTKNUTEJ OSOBY SÚVISIACE SO SPRACÚVANÍM JEJ OSOBNÝCH ÚDAJOV:

Právo odvolať svoj súhlas – odvolanie nemá vplyv na zákonnosť spracúvania pred odvolaním. Odvolať súhlas možno emailom na vyššie uvedenú adresu alebo písomne, prípadne iným na to určeným spôsobom, napr. kliknutím na „odhlásiť z odberu“ pri odoberaní newslettra.

Právo na prístup – právo na poskytnutie kópie osobných údajov, ktoré o dotknutej osobe má Prevádzkovateľ k dispozícii, ako aj na informácie o využívaní osobných údajov.

Právo na opravu poskytnutých osobných údajov.

Právo na výmaz (na zabudnutie) – právo žiadať o vymazanie osobných údajov, ak osobné údaje už viac nie sú potrebné na naplnenie pôvodného účelu spracúvania a zároveň sa výmazom neporušujú zákonné, administratívne ani regulačné povinnosti Prevádzkovateľa.

Právo na obmedzenie spracúvania – v prípade ak Prevádzkovateľ získal osobné údaje, ktoré nie sú nevyhnutné na stanovený účel spracúvania.

Právo na prenosnosť údajov.

Právo namietať – právo namietať voči spracúvaniu údajov, ktoré je založené na legitímnych oprávnených záujmoch. V prípade oprávneného záujmu, ktorý je v súlade so zákonom nie je možné vyhovieť námietke proti spracúvaniu.

Právo podať sťažnosť dozornému orgánu, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov SR, Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27, kontakt: statny.dozor(zav)pdp.gov.sk.

VŠETKY ŽIADOSTI TÝKAJÚCE SA SPRACÚVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV BUDÚ ZODPOVEDANÉ DO 30 DNÍ PREVÁDZKOVATEĽOM. SVOJE ŽIADOSTI ALEBO AKÉKOĽVEK OTÁZKY PROSÍM ADRESUJTE PREVÁDZKOVATEĽOVI MAILOM ALEBO PÍSOMNE.